voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene kenboou.com (“AV”) zijn van toepassing op alle bestellingen die door een bezoeker van deze e-commercesite (“klant”) worden geplaatst. Het plaatsen van een bestelling in de online winkel kenboou.com houdt in dat de klant deze voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden erkent met uitzondering van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden voor de klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door kenboou.com zijn erkend.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle prijzen zijn in , steeds inclusief BTW en alle andere belastingen of heffingen ten laste van de klant. Als er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze apart weergegeven.

Het citaat verwijst alleen naar de objecten zoals ze letterlijk worden beschreven. De bijgevoegde afbeeldingen zijn ter decoratie en kunnen items bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

kenboou.com behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren als productprijzen online onjuist zijn. De klant heeft altijd het recht om zijn bestelling te annuleren of alleen de goederen tegen de juiste prijs te kopen.

ARTIKEL 3: AANBIEDING

Hoewel de online catalogus en e-commerce site met de grootste zorg worden samengesteld, kan de informatie onvolledig zijn, significante fouten bevatten of niet up-to-date zijn.

Kennelijke fouten of fouten in het aanbod binden kenboou.com niet. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, is kenboou.com alleen verplicht om de fondsen te accepteren. kenboou.com is niet verantwoordelijk voor materiaal-, typografische of drukfouten.

Indien de klant specifieke vragen heeft, zoals maten, kleuren, beschikbaarheid, levertijd of type levering, neem dan vooraf contact op met Voorjaarsactie.

Het aanbod is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door kenboou.com worden gewijzigd of ingetrokken. kenboou.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een product.

ARTIKEL 4: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

kenboou.com streeft ernaar om alle gekochte goederen zo snel mogelijk te leveren, waar mogelijk.

Alle zichtbare schade en/of kwalitatieve gebreken aan een artikel of enig ander leveringsgebrek dienen door de klant onmiddellijk te worden gemeld aan kenboou.com.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt. Het risico gaat echter over op de klant wanneer de goederen worden overhandigd aan de vervoerder, indien de vervoerder namens de klant verantwoordelijk is voor het transport van de goederen en deze mogelijkheid niet door Shopping Complete is aangeboden.

ARTIKEL 5: DOMEIN ABONNEMENT

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van kenboou.com totdat ze volledig betaald zijn door de klant.

De klant verplicht zich om derden op het eigendomsvoorbehoud van kenboou.com te wijzen indien dit nodig is, bijvoorbeeld in geval van beslaglegging op zaken die nog niet volledig zijn betaald.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen in deze sectie zijn alleen van toepassing op klanten die, als consumenten, goederen online kopen bij Vårrea.

De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Producten zoals ondergoed, ondergoed, haarproducten, mondverzorgingsproducten en andere producten die in contact komen met de huid vallen niet onder het hygiënische retourbeleid. Deze producten kunnen daarom niet geretourneerd worden en worden niet in behandeling genomen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste stuk heeft ontvangen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Spring Action gebruiken. info@mouguet.com, door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De klant dient het product onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij kenboou.com op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te sturen.

retourneren of bezorgen. De klant is stipt indien hij de goederen terugzendt voor het einde van de termijn van 14 kalenderdagen.

De klant draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het artikel.
In geval van verslechtering van de waarde van de te retourneren goederen, behoudt kenboou.com zich het recht voor om de klant verantwoordelijk te stellen voor elke verslechtering van de waarde van de goederen als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen en om schadevergoeding te vragen van zijn verzoek.

Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden in originele verpakking met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en een factuur of aankoopbewijs.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal kenboou.com alle tot dan toe gedane betalingen, inclusief de standaard verzendkosten, aan de klant terugbetalen binnen een termijn van ten hoogste 14 kalenderdagen nadat kenboou.com kennis heeft genomen van de beslissing van de klant . het contract beëindigen. In het geval van een koopovereenkomst mag kenboou.com wachten tot het artikel in zijn geheel is geretourneerd totdat de klant heeft aangetoond dat hij het artikel heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Voor deze terugbetaling gebruikt kenboou.com dezelfde betalingsmethode die door de klant werd gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant; Deze terugbetaling zal in geen geval aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7: GARANTIE

Overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (indien van toepassing levering aan) de eerste eigenaar. Niet alle commerciële garanties zijn van invloed op deze rechten.

Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor online gekochte artikelen die op het huisadres van de klant worden afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantenservice van kenboou.com en het artikel op eigen kosten terug te sturen naar redjedeals.nl.

In geval van nalatigheid dient de klant kenboou.com Discount zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In alle gevallen dient de klant een fout binnen 2 maanden na ontdekking te melden. Na deze periode vervalt elk recht op herbewerking of vervangende levering.

De garantie (commercieel en/of wettelijk) is niet van toepassing op gebreken die ontstaan ​​door ongelukken, nalatigheid, valpartijen, onjuist gebruik van het artikel, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of de handleiding. , aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, overmatig gebruik, onjuist onderhoud of ander abnormaal of oneigenlijk gebruik.

Dit geldt ook niet voor objecten met een kortere levensduur of slijtage.
Gebreken die optreden na een periode van 6 maanden vanaf de aankoopdatum, eventueel vanaf de levering, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, tenzij anders bewezen door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 8: SANCTIES BIJ NIET-BETALING

Onverminderd eventuele andere rechten waarover Spring Promotion beschikt, heeft de klant in geval van niet-betaling of niet-betaling, vanaf de datum van niet-betaling en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een rentevoet van 10%. jaarlijks over het nog te betalen bedrag. Bovendien is de klant een eenmalige vergoeding verschuldigd van 10% van het huidige bedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, echter van minstens 25 euro per factuur.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt kenboou.com zich het recht voor om (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 9: PRIVACYBELEID

De verwerkingsverantwoordelijke, kenboou.com, leeft de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

De persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken en verzenden van de bestelling, het verzenden van nieuwsbrieven, voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

U heeft het wettelijke recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Na bewijs van uw identiteit (kopie DNI) kunt u door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@mouguet.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.
Bij gebruik van gegevens voor directmarketingdoeleinden: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt altijd contact opnemen met Zomerknallers, info@mouguet.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet aan derden verstrekken, verhuren of verkopen.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn toegangsgegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt in gecodeerde vorm opgeslagen, zodat kenboou.com geen toegang heeft tot uw wachtwoord.

kenboou.com houdt (anonieme) statistieken bij over bezoekers van het web om te zien welke pagina’s op de site in welke mate worden bezocht. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@mouguet.com

ARTIKEL 10: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens uw bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat een websiteserver opslaat in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts één apparaat identificeren. We gebruiken zowel onze eigen cookies als cookies van derden.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, u een melding geeft wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat u cookies achteraf van uw harde schijf verwijdert. Dit kunt u doen via uw browserinstellingen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat sommige grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

ARTIKEL 11: EFFICINTIE – Onverwacht

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Het nalaten door kenboou.com om enig recht uiteengezet in deze voorwaarden op enig moment uit te oefenen of te behouden, zal nooit worden opgevat als een verklaring van afstand van deze bepaling en zal nooit de geldigheid van die rechten aantasten.

ARTIKEL 12: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden worden aangevuld met andere expliciet genoemde voorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van de Voorjaarsactie. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden.

redjedeals.nl kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle aankopen die na de wijziging worden gedaan, houden in dat de klant deze nieuwe algemene voorwaarden aanvaardt.

Shopping Cart